Kadry i płace

Zarządzanie dokumentacją pracowniczą


Kompleksowa obsługa kadrowa w tym:
 • zakładanie, kompletowanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji osobowej poszczególnych pracowników zatrudnianych przez Klienta oraz innych dokumentów kadrowych,
 • ustalanie prawa i wymiaru przysługujących urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie ewidencji kart urlopowych,
 • prowadzenie ewidencji i sporządzenie skierowań na wstępne, okresowe, kontrolne badania lekarskie, kontrola ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • sporządzanie informacji dla pracowników o przysługującym urlopie wypoczynkowym, okresie wypowiedzenia,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach.

Kompleksowa obsługa płacowa w tym:
 • naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR,
 • sporządzenie list płac dla członków Rady Nadzorczej,
 • rozliczanie płacowe pracowników delegowanych do pracy za granicą do momentu obowiązywania polskich przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • sporządzanie list płac - ryczałt samochodowy,
 • prowadzenie kart zasiłkowych,
 • ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wypadkowego oraz naliczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • ustalanie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pieniężne, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia itp.),
 • sporządzanie informacji dla pracowników (ZUS RMUA),
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu,
 • naliczanie należnych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie list płac na podstawie wszystkich obowiązujących u Zleceniodawcy składników wynagrodzeń.

Jeśli Klient zdecyduje się przesyłać dokumenty drogą elektroniczną, dokumentacja niezbędna do weryfikacji wyliczonych zobowiązań podatkowych pozostaje w siedzibie Jego spółki. Dokumentacja kadrowa i płacowa również pozostaje w firmie.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!