Księgowość pełna

Księgi handlowe


Biuro Rachunkowe świadczy usługi w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych a w tym :
 • Opracowania planu kont i polityki rachunkowości,
 • Prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych, obrotów kasowych, magazynowych i środków trwałych,
 • Sporządzania deklaracji i rozliczeń podatkowych (CIT,PIT,VAT) oraz sprawozdań do GUS i NBP;
 • Sporządzania miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości;
 • Sporządzania analiz niezbędnych w trakcie podejmowanych decyzji przez zarząd;
 • współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdań finansowych
 • przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe
 • Reprezentowania Klienta przed urzędami w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem (bieżące wyjaśnienia, obsługa przeprowadzanych kontroli.
 • zdalny dostęp do programu finansowo-księgowego umożliwiający bieżący monitoring poprzez Platformę Internetową.
 • bieżąca opieka księgowego oraz nadzór głównego księgowego nad prowadzoną działalnością gospodarczą

Usługi księgowe prowadzone są zgodnie z:
 • z Ustawą o rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami)
 • z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz.U. z 2000r. nr 54 poz. 654z późn. zmianami)
 • z Ustawą o podatku od towarów i usług – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zmianami) i innymi aktami prawnymi sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR,

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!